تبلیغات
جوانان خیّر ایران - مسافرت یك زاهد


مسافر خیرجهانگردی آمریكایی به قاهره رفت تا پارسای معروفی را زیارت كند. جهانگرد با كمال تعجب دید كه زاهد در اتاقی ساده زندگی می كند. اتاق پر از كتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمكتی دیده می‌شد.
جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان كجاست ؟
زاهد گفت : مال تو كجاست ؟
جهانگرد گفت : اما من اینجا مسافرم.
زاهد گفت : من همین طور.


جوانان خیر به زبانهای دیگر
صفحات سایت
تعداد کل صفحات : 0